ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Tegevusjuhendaja koolitus

Õppekavarühm

Sotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)

Õppekeel

Eesti keel

Õppe eesmärgid

Vajalike teadmiste ja oskuste arendamine tegevusjuhendaja tööks.

Õppe kestus

4 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Töötamine või soov asuda tööle tegevusjuhendajana.

·         Vähemalt keskharidus.

·         Hea füüsiline tervis.

·         Arvutikasutamise algteadmised.

·         Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- või rehabilitatsioonivaldkonnas.

Õppe kogumaht

260 akadeemilist tundi (176 auditoorset tundi, 68 tundi iseseisvat tööd, 16 tundi lõputööd)

Õppe sisu

Moodul I – Üldteadmised psüühilise erivajadusega inimestest ja hoolekandeteenustest (34 tundi)

Moodul II – Erihoolekandeteenuste sihtrühmad ja nendega tehtava töö eripärad (84 tundi)

Moodul III – Klienditöö alused (78 tundi)

Moodul IV – Spetsiifilised oskused tegevusjuhendaja töös (48 tundi)

Lõputöö – Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi)

Õpingute lõpetamise tingimused

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele, lõputöö on kaitstud – tunnistus.

·         Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole sooritanud moodulite vahehindamisi positiivsele tulemusele või pole kaitsnud lõputööd – tõend läbitud ainete kohta.

Hindamise kriteeriumid

·         Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test.

·         Lõputöö – mitteristav, tegevusplaani esitamine ja kaitsmine.

Õpiväljundid

·         Omab vajalikke teadmisi erihoolekande teenustest ja sihtgruppidest.

·         Tunneb eetilise käitumise põhimõtteid töös erivajadustega inimestega.

·         Teab inimese arenguetappe ning oskab valida inimese eale ja võimetele sobivaid tegevusi.

·         Oskab suhelda erivajadusega inimestega ja osaleda meeskonnatöös.

·         Teab tegevusplaani koostamise põhimõtteid.

·         Oskab kasutada peamisi hooldusvõtteid ja esmaabivõtteid ning jälgida inimese tervise seisundit.

·         Oskab kasutada erinevaid juhendamisvõtteid käitumise muutmiseks.

Asjaomased kompetentsid

·         Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine.

·         Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine.

·         Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutest.

·         Kliendi juhendamine ja toetamine vabaajategevustes.

·         Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine.

Peamised lektorid

·         Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.

·         Inga Karton, PhD – Marienthali Kliiniku kliiniline psühholoog, motiveeriva intervjueerimise treener, koolitaja, kliinilise psühholoogi kutse tase 7.

·         Riina Kink – AS Hoolekandeteenused tiimitöö juht.

·         Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde, esmaabi koolitaja.

·         Aet Olle – Põlva Valla Hooldekodu juhataja, hooldustöötajate koolitaja.

·         Velli Ehasalu – OÜ Keerub ja MTÜ Famigo nõustaja ja koolitaja, käitumisteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.

·         Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.

·         Reeli Tamm – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, tegevusjuhendaja.

Õppematerjalide loend

Klaasen, A. jt. 2010. Tegevusjuhendaja käsiraamat (TAI, Tallinn)

Täiendav kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.

Hind

1848 € (sisaldab käibemaksu)

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.