ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Hooldaja koolitus

Õppekavarühm

Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)

Õppekeel

Eesti keel

Õppe eesmärgid

Vajalike teadmiste ja oskuste arendamine kvaliteetseks sotsiaalhooldustööks.

Õppe kestus

4 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Soov omandada hooldustöötaja pädevused.

·         Vähemalt põhiharidus.

·         Hea füüsiline tervis.

·         Arvutikasutamise algteadmised.

Õppe kogumaht

240 akadeemilist tundi (144 auditoorset tundi, 16 tundi iseseisvat tööd, 80 tundi praktikat)

Õppe sisu

Moodul I – Üldteadmised sotsiaalhoolekandest (15 tundi)

Moodul II – Psühholoogia, sotsiaalsed oskused ja klienditeenindus (32 tundi)

Moodul III – Hoolduse alused (83 tundi)

Moodul IV – Praktilised oskused ja teadmised hooldaja töös (30 tundi)

Moodul V – Praktika (80 tundi)

Õpingute lõpetamise tingimused

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele, praktika on läbitud – tunnistus.

·         Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole sooritanud moodulite vahehindamisi positiivsele tulemusele  – tõend läbitud ainete kohta.

Hindamise kriteeriumid

·         Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test.

·         Praktika – mitteristav. Kirjalik tagasiside, mis sisaldab ülevaadet praktikandi peamistest tööülesannetest, tema tugevustest ja arengusoovitustest.

Õpiväljundid

·         Teab inimese arenguetappe ja oskab abivajajat toetada igapäevatoimingutes.

·         Oskab hinnata abivajadust erinevate haiguste või erivajaduste korral ning valida sobiva abistamisviisi.

·         Mõistab sotsiaalvaldkonna põhimõtteid ja eetikat.

·         Teeb koostööd meeskonna ja abivajaja ning tema lähedastega.

·         Oskab suhelda mõistvalt ja hoolivalt.

·         Oskab anda esmaabi ja valdab ergonoomilisi töövõtteid hooldustöös.

Asjaomased kompetentsid

·         Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine.

·         Majapidamistööde korraldamine.

·         Esmaabi andmine.

Peamised lektorid

·         Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.

·         Tiia Kirss – AS Rakvere Haigla siseosakonna õendusjuht.

·         Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde, esmaabi koolitaja.

·         Velli Ehasalu – OÜ Keerub ja MTÜ Famigo nõustaja ja koolitaja, käitumisteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.

·         Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.

·         Reeli Tamm – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, tegevusjuhendaja.

Õppematerjalide loend

Paavel, V. 2009. Hooliva hooldaja käsiraamat (Tallinn)

Andersen, K. jt. 2012. Omastehooldaja käsiraamat

Soots. A. jt. Omastehooldaja käsiraamat

Hellsten, T. 2008. Kuidas kohtuda inimesega (Pilgrim)

Täiendav kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.

Hind

1736 € (sisaldab käibemaksu)

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.