ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Andragoogika koolitus

Õppekavarühm

Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Õppekeel

Eesti keel

Õppe eesmärgid

Vajalike teadmiste ja oskuste arendamine täiskasvanute efektiivseks koolitamiseks.

Õppe kestus

Kuni 4 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Vähemalt keskharidus.

·         Arvutikasutamise oskus vähemalt kesktasemel.

·         Soov saada täiskasvanute koolitajaks või töökohas sisekoolitajaks.

·         Eelnev koolitamise kogemus.

Õppe kogumaht

80 akadeemilist tundi (56 auditoorset tundi, 24 tundi iseseisvat tööd)

Õppe sisu

Moodul I – Üldteadmised õppeprotsessist ja täiskasvanud õppijast

Moodul II – Õppeprotsessi juhtimine

Moodul III – E-portfoolio koostamine

Õpingute lõpetamise tingimused

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest, e-portfoolio esitamine – tunnistus.

·         Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija ei ole esitanud e-portfooliot – tõend läbitud ainete kohta.

Hindamise kriteeriumid

Mitteeristav kirjalik test, e-portfoolio esitamine.

Õpiväljundid

·         Oskab õppeprotsessi planeerida ja juhtida.

·         Oskab arvestada õppija võimeid ja individuaalsust.

·         Oskab luua soodsa õpikeskkonna.

·         Oskab valida õppijatele sobilikke õppemeetodeid ja –tehnikaid.

·         Tegeleb aktiivselt enesetäiendamise ja analüüsimisega.

·         Järgib täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat.

Asjaomased kompetentsid

·         Õppeprotsessi ettevalmistamine.

·         Õppeprotsessi läbiviimine.

·         Õppeprotsessi analüüs ja hindamine.

·         Professionaalne enesearendamine.

Peamised lektorid

Külalislektorid täiskasvanute koolitaja kutsega (vähemalt tase 6)

Õppematerjalide loend

Karm, M.. 2013. Õppemeetodid kõrgkoolis (SA Archimedes, Tartu)

Nõmm, E., Valgmaa, R. 1995. Grupiprotsessid ja nende juhtimine (Tõravere: Tesseakt)

Lõhmus, M. jt 2011. Koolitaja käsiraamat (Andras)

Aruväli, S. jt 2016. Juhendmaterjal: täienduskoolituse õppekava koostamiseks (Tartu)

Beljajev, R., Vanari, K. 2005 Õppimine ja õppimisoskuste arendamine täiskasvanuna (Sisekaitseakadeemia)

 

Täiendav kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.

Hind